Links
Follow Us

Algemene voorwaarden

We streven ernaar om onze algemene voorwaarden zo duidelijk mogelijk te formuleren. Heb je toch vragen, aarzel dan niet om ons te contacteren op 02 840 97 61 of via info@anagami.be.

Art. 1: Algemeen

Deze algemene voorwaarden worden door het geven van een opdracht aan “Anagami” – een dochteronderneming van KMO Shops – of door het aanvaarden van een offerte van Anagami, beschouwd als door de klant aanvaard. Afwijkende voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing en niet tegenstelbaar aan Anagami.

Art. 2: Duur en beëindiging

De Overeenkomst wordt aangegaan voor één jaar. Als je de overeenkomst na een jaar wilt beëindigen, kun je tot één maand vóór het einde eenvoudig per email opzeggen. Wordt de overeenkomst niet opgezegd, dan wordt deze telkens verlengd met opnieuw één jaar.

Art. 3: Prijzen

De prijzen in offertes opgegeven, kennen slechts een geldigheid van 14 dagen, tenzij anders overeengekomen. Alle prijzen zijn exclusief BTW. Anagami behoudt zich het recht voor om de prijzen eenzijdig te wijzigen als de vaste kosten van de webshop-module stijgen. Elke prijswijziging zal slechts van kracht worden wanneer de overeenkomst met de klant verlengd wordt voor een bijkomende periode.

Art. 4: Leverings-, betaal- en protesttermijnen

De door Anagami opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief en niet bindend. Eventuele klachten kunnen niet als voorwendsel worden aangewend om facturen niet tijdig te betalen, indien een offerte voorafgaand aanvaard werd. De aanvaarding van een offerte kan telefonisch gebeuren tijdens een gesprek dat opgenomen wordt. De facturatie gebeurt meteen na aanvaarding van een offerte, tenzij anders overeengekomen. Een factuur waarop niet binnen de 7 dagen per aangetekende brief geprotesteerd werd, wordt als aanvaard beschouwd. Facturen zijn betaalbaar binnen de 14 dagen na factuurdatum – tenzij anders bepaald. Indien de factuur op de vervaldag niet is betaald, dan is van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een contractuele verwijlintrest verschuldigd van 1% per maand. Bij elke laattijdige betaling door de klant is automatisch een schadebeding verschuldigd van 10% met een minimum van 75 euro en zijn promotievoorwaarden of kortingen die eventueel werden toegekend, niet langer geldig.

Art. 5: Wijziging Dienst

De klant kan gedurende de overeenkomst overschakelen naar een ander pakket. Een upgrade treedt onmiddellijk in werking en zal ook vanaf de inwerkingtreding worden verrekend aan de klant. Indien de klant overstapt naar een hoger en duurder pakket, zal Anagami automatisch kosten gaan rekenen voor gebruik van het hogere pakket. Indien het overstappen niet aan het einde van een factuurperiode gebeurt, zal Anagami voor de resterende periode apart factureren. Bij een verlaging van het pakket, zal de verlaging pas doorberekend worden na ingang van de volgende facturatieperiode.

Art. 6: Leveranciers en andere contractanten

De algemene voorwaarden van Anagami’ leveranciers, contractanten en alle andere partijen waarop beroep gedaan wordt om de specifieke overeenkomst met de klant uit te voeren, zijn van toepassing. Anagami kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor wat volgt uit de algemene voorwaarden van deze leveranciers, contractanten en andere partijen, en voor gebreken van goederen of diensten waarvoor Anagami op hen beroep doet (bijvoorbeeld het tijdelijk onbeschikbaar zijn van servers waarop software draait die de klant gebruikt en het fout functioneren van door Anagami aangemaakte webshops ten gevolge van recente webbrowser updates die niet compatibel zijn met deze webshops).

Art. 7: Aansprakelijkheid

In geen geval is Anagami aansprakelijk voor rechtstreekse en onrechtstreekse schade zoals o.a. commerciële of financiële verliezen, verlies van data, verlies van reputatie, winst of omzetderving, verlies van klanten en verliezen als gevolg van gerechtelijke stappen door derden ondernomen tegen de klant. De klant is aansprakelijk voor schending van auteursrechten van inhoud die hij aanlevert en Anagami op de webshop plaatst. Anagami is niet aansprakelijk voor schade die volgt uit interventies van Anagami in het systeem van de klant en voor het disfunctioneren van webshops, email-accounts en andere systemen door Anagami verschaft.

Art. 8: Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten verbonden aan het visuele ontwerp van de door Anagami gecreëerde webshop worden overgedragen aan de klant. Indien de webshop evenwel afbeeldingen bevat die niet door de klant werden aangeleverd, maar door Anagami werden gehaald van een al dan niet betalende online bibliotheek, dan is de gebruikslicentie die de klant op deze afbeeldingen verkrijgt, afhankelijk van de voorwaarden van deze online bibliotheek. De intellectuele eigendomsrechten verbonden aan het CMS (d.i. de software nodig voor het beheer van de inhoud van de webshop) behoren exclusief toe aan Anagami of een derde waarmee Anagami hieromtrent een overeenkomst heeft gesloten. Na betaling van de webshop verkrijgt de klant een niet-exclusieve, niet-overdraagbare gebruikslicentie op deze software.

Art. 9: Zoekmachine vindbaarheid

Anagami biedt de klant de mogelijkheid om koppelingen met de webshop te maken met externe diensten zoals, maar niet beperkt tot Google Webmastertools, die de vindbaarheid van de webshop van de klant verbeteren. De klant aanvaardt uitdrukkelijk dat zoekresultaten en vindbaarheid van de webshop en/of diensten volledig bepaald worden door de beheerders van de betreffende zoekmachines. Anagami geeft geen garanties in de te behalen resultaten.

Art. 10: Ondersteuning

Anagami verleent enkel ondersteuning voor webshops die bij KMO Shops gehost worden. Deze ondersteuning is beperkt tot fair gebruik. In geval van twijfel zal één uur ondersteuning in een gegeven maand gelden als limiet voor fair gebruik. Het uitvoeren van ondersteuning kan tijdelijk een negatieve invloed uitoefenen op de beschikbaarheid van de webshop. Anagami zal trachten negatieve gevolgen tot een absoluut minimum te beperken, maar aanvaardt hieromtrent geen enkele aansprakelijkheid, indien onder andere, maar niet beperkt tot, bepaalde functionaliteiten tijdelijk niet werken of de webshop in zijn geheel onbereikbaar is.

Art. 11: Verwerking van persoonsgegevens

Indien de klant niet wenst dat zijn persoonsgegevens worden aangewend om de klant te informeren over de activiteiten van Anagami, kan hij dat laten weten op volgend adres: info@anagami.be. De klant kan zijn persoonsgegevens raadplegen, verbeteren of wijzigen door een gedagtekende, ondertekende brief te sturen. Onder geen beding worden deze persoonsgegevens overgemaakt aan derden. Wijzigingen van contactgegevens zoals adressen, telefoonnummers en e-mailadressen van de klant moeten tijdig door de klant aan Anagami worden meegedeeld.

Art. 12: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

De rechtbank van eerste aanleg te Brussel, de rechtbank van Koophandel te Brussel en het Vredegerecht van het derde kanton te Brussel zijn uitsluitend bevoegd voor elk geschil met betrekking tot de Overeenkomst en Anagami kan enkel voor deze rechtbanken worden gedagvaard. De Overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch Recht.